Klub Skialpinistyczny Kandahar
PZA
mecenat
www.skitour.pl

STATUT
STOWARZYSZENIA
Klub Skialpinistyczny
„Kandahar”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny „Kandahar” zwany dalej „Stowarzyszeniem” Posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedziba władz jest miasto Chorzów.

§3

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest, rozwijanie i propagowanie działalności skialpinistycznej i skitourowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących sie działalnością skialpinistyczną, skitourową,
 2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
 4. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami skialpinizmu i skitouringu,
 5. współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
 6. propagowanie i upowszechnianie skialpinizmu i skitouringu jako formy krajoznawstwa i dyscypliny sportu,
 7. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,
 8. inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu,
 9. kultywowanie tradycji,
 10. propagowanie wszelkich form działalności ekologicznej,
 11. propagowanie i upowszechnianie wszelkich form wspinaczki – w szczególności wspinaczki wysokogórskiej,
 12. organizowanie i propagowanie rajdów przygodowych i imprez pokrewnych,
 13. organizowanie i propagowanie imprez biegowych – biegów płaskich, górskich i na orientację,
 14. upowszechnianie narciarstwa biegowego,
 15. propagowanie kolarstwa górskiego,
 16. upowszechnianie i propagowanie dyscypliny Nordik Walking

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach okreśonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

§7a

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym, której celem jest rozwijanie i propagowanie skialpinizmu i skitouringu. 
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe odpłatnie na zasadzie działalności pożytku publicznego poprzez:
  1. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, i szkoleń,
  2. organizowanie i propagowanie rajdów przygodowych i imprez pokrewnych,
  3. organizowanie i propagowanie imprez i zawodów biegowych - biegów płaskich, górskich i na orientację oraz skiaplinstycznych, skitourowych, wspinaczkowych, rowerowych, z narciarstwa biegowego,
  4. działalność wydawniczą i informacyjną,
  5. działalność edukacyjną i dydaktyczną,
  6. Organizację konferencji, seminariów, sympozjów, targów, akcji promocyjnych,
  7. Prowadzenie imprez integracyjnych w formie pokazów lub zawodów,
  8. Organizowanie wypoczynku i wycieczek,
  9. Wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającym Stowarzyszenia.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 2. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, a ponadto małoletni powyżej lat 16 po uzyskaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna, mogą być członkami zwyczajnymi z czynnym i biernym prawem wyborczym, przy czym w składzie władz większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Osoby małoletnie poniżej lat 16, po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego, może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działają poprzez swoich przedstawicieli.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrane Członków na wniosek Zarządu.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystanie z urzędzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

§12

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa wymienione w § 11 ust. 1 pkt 2 – 6 Statutu.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§13

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 jako organ I instancji orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy orzekające jako organy I instancji zobowiązane są do pisemnego powiadomienia członka o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia z podaniem przyczyny i pouczeniem o możliwości wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania stosownej uchwały.
3. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje odwołanie w formie pisemnej w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.,
 4. Sąd Koleżeński.

§15

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Wybór władz nie może być dokonywany w głosowaniu na odległość.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne. Uchwały w sposób określony w statucie mogą być podejmowane w głosowaniu na odległość.
3. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna, a decyzje i uchwały tych władz mogą być podejmowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Z podjęcia uchwały przy pomocy poczty lub poczty elektronicznej sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków.

§16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także o podejmowaniu uchwały na odległość Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem  obrad  lub głosowania na odległość za pomocą poczty elektronicznej.
4. Walne Zebra­nie podej­muje uchwały zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów obec­nych człon­ków za wyjąt­kiem uchwał w sprawie:

 1. zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, których sposób podejmowania został określony w §  32 statutu,
 2. wyboru władz stowarzyszenia, który następuje w sposób opisany w §  15 ust 1.

§18

1. Walne Zebranie Członków może odbywać się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływanie będzie raz w roku, przy czym co dwa lata Zwyczajne Walne Zebranie będzie miało charakter Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, o czym członkowie zostaną poinformowani w trybie § 17 ust. 3 Statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w każdym czasie przy zachowaniu wymagań z § 17 ust. 3, w uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych,
d) w innych sytuacjach, dla których Statut przewiduje taką konieczność.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty przedstawienia pisemnego wniosku.
6. Walne Zebranie obraduje wg ustalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
7. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany spośród obecnych na zebraniu. Do spisania protokołu zebrani wybierają protokolanta.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania, jeśli statut nie stanowi inaczej, mogą być podejmowane w głosowaniu na odległość:

a) pocztą elektroniczną, gdy za uchwałą wypowie się poprzez przesłanie listu e-mail większość uprawnionych do głosowania w terminie 14 dni od dnia przesłania projektu uchwały;
b) w formie pisemnej, gdy w terminie 14 dni uchwałę podpisze większość uprawnionych do głosowania członków

10. Z podjęcia uchwały w trybie określonym w ust 8 pkt a sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. (skreślony),
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia za wyjątkiem sprawozdania finansowego, które zatwierdza Komisja Rewizyjna
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulgi zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. decydowanie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Zarząd

§20

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa, wice Prezesa oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie walnego zebrania członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. sporządzanie corocznie sprawozdania finansowego, które zatwierdza Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyśnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 5. prawo żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 6. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 7. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Sąd Koleżeński

§25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, pod przewodnictwem wybranego uprzednio Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
4. Postępowanie przed Sadem Koleżeńskim toczy się na zasadach rzetelności, prawdy, równości stron i urzeczywistniając prawo do obrony.

§26

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§27

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29

Statut zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi ”,
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
f) jednoprocentowe odpisy podatkowe od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
g) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dowolnego członka Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dowolnego członka Zarządu lub innego członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwalanie statutu bądź jego zmiana może odbywać się za pomocą głosowania na odległość. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia nie może odbywać się w głosowaniu na odległość.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

sponsorzy zawodów
Klub Skialpinistyczny Kandahar © 2001 - 2013 ul. Dąbrowskiego 69/1, 41-500 Chorzów tel (+32) 25 17 364, fax (+32) 25 30 531
VI4